Den Naturschutzsyndikat Sicona ass mëttlerweil an 40 Gemengen zu Lëtzebuerg aktiv, a besteet eigentlech aus zwee Syndikater  de Sicona Centre  an de Sicona Sud-Ouest. Mat circa 70 Mataarbechter versicht den Naturschutz Syndikat Sicona praktescht a wëssenschaftlech Naturschutz Aarbechten ze realiséieren. Ob de folgenden Säiten fannt der Enstehungs Geschicht, an Joeren vum Sicona vun 1990 bis 2006.

Entstehung eines Naturschutz Syndikats

Eine neue Arbeitsstelle beim Naturschutzsyndikat Sicona.

Die Anfangsjahren eines neuen Gemeindesyndikat

Sicona  1998 bis Ostern 2005

Sie nahmen mir nur meine Arbeit